İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü


ANASAYFA - HAKKIMIZDA - HİZMETLERİMİZ - ETKİNLİKLER/HABERLER - BİLGİLENDİRME - İLETİŞİM
HAKKIMIZDA

Hoşgeldiniz
Tarihçe
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
- Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
- Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı
- Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
- Eğitim Hemşiresi
- Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
- Servis/Ünite Sorumlu Hemşiresi
- Servis Hemşiresi
Çalışanlarımız
Komiteler
Bölümler

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Görev Tanımı : Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün vizyonu, misyonu ve kurum politikası doğrultusunda hastane enfeksiyonlarının tespit edilmesi, önlemlerin alınması, uygulanması ve bu alanda politikaların geliştirilmesi çalışmalarına katılan, bu amaçla eğitim, araştırma ve danışmanlık hizmeti veren eğitim ve bakım becerisine sahip kişidir. Görevlendirmesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından her 250 yatağa bir Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi olacak şekilde yapılır. Enfeksiyon Kontrol Komitesine bağlı olarak çalışır.
         

Bakanlıkça sertifikalandırılan Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri, Enfeksiyon Kontrol Komitesince aksi yönde bir teklif getirilmediği sürece, en az beş yıl süre ile bu görevi yürütür. Yönetim tarafından, yerine aynı niteliklere haiz bir hemşire görevlendirilmeden, bu görevlerini bırakamazlar. Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerine, nöbet hizmetleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon kontrolü dışında ilave bir görev verilemez.

Eğitimi : Tercihen hemşirelikte lisans mezunu olmalıdır. Bilgisayar kullanmayı bilmeli ve Bakanlık tarafından onaylanmış Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği sertifikası bulunmalıdır.

Deneyim : En az 3 yıl mesleki deneyimi olmalıdır.

Görevlendirme : Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından, usulüne uygun olarak yapılır.

Kişisel Nitelikleri :  

 • Güvenli davranış biçimine sahip olma
 • Kişiler arası olumlu ilişkiler kurabilme
 • Etkin dinleme, problem çözme ve doğru yargılama gücüne sahip olma
 • Tarafsız ve önyargısız olma
 • Mesleki gelişmelere ve yeniliklere açık olma
 • Kritik kararları alabilme
 • Eğitim ve araştırma yapma yeteneğine sahip olma

 

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

   • Hastane enfeksiyonları izlemini yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikro-biyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izler, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirir, sorumlu hekim ve hemşirelerle işbirliğini sağlar, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptar, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirir ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
   • Toplanan izlem verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutar.
   • Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirler ve bunları Enfeksiyon Kontrol Hekimine bildirir.
   • Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılır.
   • En az haftada bir kez Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirir.
   • Kliniklerle ilgili sorunları Enfeksiyon Kontrol Hekimi ile birlikte aynı kliniklere iletir, bu kliniklerin kontrol önlemlerinin alınması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlar.
   • Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alır.
   • Kurum genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izler
   • Kurum personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim verir.
   • Enfeksiyon kontrol önlemleri ve sonuçlarını ile ilgili Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne düzenli rapor verir, kayıt tutar.
   • Enfeksiyon kontrol politikaları, uygulamaları, enfeksiyonların belirlenmesi ve izolasyonu ile bunlara ilişkin sorunlar konusunda sağlık çalışanları ile görüşür/denetler.

itfhhm@istanbul.edu.tr